3KNPBM

Program

Ramowy program III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza zatytułowanej „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”

Pobierz ramowy program III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza – [PDF], [XLSX], wersja do druku – [XLSX], wtorek – 07 czerwca [JPG], środa – 08 czerwca [JPG]

WTOREK 07.06.2022 r.
08.00-09.00Rejestracja
09.00-09.20 Otwarcie konferencji
09.20-09.50 Sesja plenarna – wykłady na zaproszenie (Sala prof. Demela, Prowadzący: Waldemar Surosz)
Jacek Piskozub
- Ocean a zmiana klimatu [R1]
09.50-10.20Karol Kuliński - Funkcjonowanie biogeochemiczne Morza Bałtyckiego w obliczu zachodzących zmian klimatu [R2]
10.20-10.50 Tamara Zalewska - Współczesny monitoring środowiska morskiego – wymagania, cele i aplikacja [R3]
10.50-11.20 Przerwa kawowa
11.20-11.40 Sesja plenarna (Sala prof. Demela, Prowadząca: Joanna Szlinder-Richert)
Jan Horbowy
– Dynamika populacji podstawowych stad Bałtyku w świetle intensywności eksploatacji i warunków środowiska [R7]
10.40-12.00 Mirosława Ostrowska – Przestrzenna i czasowa zmienność produkcji pierwotnej Morza Bałtyckiego w latach 2010-2019 w świetle danych z Systemu SatBałtyk [R8]
12.00-12.20 Katarzyna Łukawska-Matuszewska – Rola pokmarków w kształtowaniu warunków biogeochemicznych w osadach głębokowodnych obszarów Basenu Gdańskiego [R9]
12.20-12.40 Monika Wiśniewska – Rola edukacji nieformalnej w budowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa [R10]
12.45-14.00 Lunch
Biologia morza I (Sala prof. Demela)
Prowadzący: Beata Więcaszek, Jan Horbowy
Chemia morza I (Sala prof. Siedleckiego)
Prowadzący: Magdalena Bełdowska, Tamara Zalewska
Sesja Młodych Badaczy I (Sala Baltica)
14.00-14.15 Magdalena Podolska - Pasożyty ryb jako bioindykatory ekspozycji na czynniki toksyczne [R15]Dorota Burska - Sezonowe zmiany ilości i jakości materii deponowanej w Zatoce Puckiej [R37]Piotr Markuszewski - Aerozol marygeniczny, a mikroplastik: jaka jest rola procesów wymiany na granicy morza i atmosfery w rejonie Morza Bałtyckiego? [R64]
14.15-14.30 Szymon Smoliński - Wieloletnie zmiany mas osobniczych ryb pelagicznych w Morzu Bałtyckim [R16]Beata Szymczycha - Denitryfikacja i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego [R38]Dawid Dybowski - Wykorzystanie modelu ekohydrodynamicznego wysokiej rozdzielczości (EcoPuckBay) do monitorowania stanu Zatoki Puckiej [R65]
14.30-14.45 Maciej Janecki - Moduł Fish - mapowanie najkorzystniejszych warunków środowiskowych dla bytowania ryb pelagicznych poławianych przemysłowo w rejonie Zatoki Gdańskiej [R17]Magdalena Krajewska - Pochodzenie materii organicznej zdeponowanej w osadach fiordów zachodniego Spitsbergenu na podstawie biomarkerów lipidowych [R39]Maciej Muzyka - Zastosowanie sprzężonych modeli: Regional Ocean Modeling System (ROMS) i the Los Alamos sea ice model (CICE) dla obszaru Morza Bałtyckiego [R66]
14.45-15.00 Marcin Stokowski - Czy zmiany klimatyczne mogą mieć związek z wrzodziejącą martwicą skóry (UDN) ryb łososiowatych? [R18]Katarzyna Koziorowska-Makuch - Przestrzenna zmienność struktury system węglanowego wody morskiej w fiordach Spitsbergenu [R40]Marta Małgorzata Misiewicz - Nowe wyniki badań nad drenażem wód podziemnych w zewnętrznej Zatoce Puckiej [R67]
15.00-15.15 Agnieszka Góra - Kwasy tłuszczowe u ryb: różnice międzytkankowe na przykładzie dwóch gatunków występujących w wodach przybrzeżnych Bałtyku. [R19]
Lucyna Polak-Juszczak - Zanieczyszczenia w środowisku Zatoki Puckiej [R41]Dagmara Litwicka - Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia i składu zawiesin w fiordach zachodniego Spitsbergenu - wstępne wyniki [R68]
15.15-15.30 Magdalena Stachnik - Czy wirus wirusowej posocznicy krwotocznej (VHSV) zagraża wolno żyjącym gatunkom ryb z południowego Bałtyku? [R20]Agnieszka Dąbrowska - Analiza fizykochemiczna mikroplastiku morskiego i Plastisfery - wybrane zagadnienia i perspektywa przyszłych badań [R42]Dawid Dybowski - Ocena wpływu rolnictwa na wody Zatoki Puckiej w ramach projektu WaterPUCK [R69]
15.30-16.00 Przerwa kawowa
Biologia morza II (Sala prof. Demela)
Prowadzący: Monika Normant-Saremba, Monika Kędra
Fizyka morza I (Sala prof. Siedleckiego)
Prowadzący: Witold Cieślikiewicz, Sławomir B. Woźniak
Sesja Młodych Badaczy II (Sala Baltica)
16.00-16.15 Magdalena Stachnik - Pierwszy przypadek stwierdzenia pasożyta - mikrosporidium Hepatospora eriocheir, u inwazyjnego gatunku kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis z Morza Bałtyckiego [R21]Tomasz Zapadka - Zmiany bilansu promieniowania Bałtyku w latach 2010-2021 na podstawie informacji satelitarnych [R48]
Agnieszka Jędruch - Rtęć w ekosystemie południowego Bałtyku: obecny status i kierunek zmian [R70]
16.15-16.30 Ryszard Kornijów – Fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania dynamiki populacji obcego małża Rangia cuneata w Zalewie Wiślanym [R22]
Marcin Paszkuta - Trendy zachmurzenia nad Morzem Bałtyckim na podstawie danych satelitarnych (1988-2021) [R49]
Marcin Białowąs - Czy mikroplastik wpływa na wczesne stadia rozwojowe pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss? [R71]
16.30-16.45 Teresa Radziejewska - Bentos w obszarze polskiego kontraktu na eksplorację siarczków polimetalicznych na Grzbiecie Środkowoatlantyckim: co wiemy a czego jeszcze nie? [R23]Marek Kowalewski - Maksymalny zasięg i skumulowana grubość lodu na Bałtyku: wyniki modelowania w okresie współczesnym i w końcowym okresie małej epoki lodowej [R50]
Karina Bodziach - Odmienne szlaki dystrybucji alkilofenoli w organizmach ptaków wodnych [R72]
16.45-17.00 Marta Ronowicz - Makroglony i fauna stowarzyszona lasu brunatnicowego w zmieniającym się środowisku arktycznego fiordu lodowcowego. [R24]Violetta Drozdowska - Efekt wzbogacenia mikrowarstwy powierzchni morza w materię organiczną a występowanie zakwitów fitoplanktonu [R51]Monika Lengier - Wpływ temperatury na remineralizację rozpuszczonego węgla organicznego pochodzącego z osadów Głębi Gdańskiej [R73]
17.00-17.15 Magdalena Jakubowska - Furcellaria lumbricalis z Zalewu Puckiego – nowe obserwacje i badania [R25]Anna Przyborska - Zmienność promienia deformacji Rossby'ego w fiordzie Hornsund (Zachodni Sptisbergen) [R52]Karolina Jonko-Sobuś - Zastosowanie metody spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do identyfikacji dwóch populacji śledzia bałtyckiego: badania pilotażowe. [R74]
17.15-17.30 Maciej Janecki - Algorytm MovSTD - nowa metoda wyznaczania termokliny i halokliny dla rejonu Zatoki Gdańskiej [R53]
Dominika Hetko - Akumulacja rtęci przez florę okrzemkową osadów powierzchniowych Zalewu Puckiego [R75]
17.30-17.45 Sesja posterowa Małgorzata Jarzynowska - Rtęć i metylortęć w organizmach bentosowych zamieszkujących obszar Zatoki Admiralicji (Antarktyka). [R76]
17.45-18.00 Sesja posterowa Bartłomiej Wilman - Wybrane drogi detoksykacji małży Rangia cuneata i Dreissena polymorpha z toksycznej rtęci (Hg) [R77]
18.00-19.00 Sesja posterowa
19.00-22.00Kolacja dla wszystkich uczestników
ŚRODA 08.06.2022 r.
09.00-09.30 Sesja plenarna – wykłady na zaproszenie (Sala prof. Demela, Prowadzący: Mariusz Sapota)
Agata Weydmann-Zwolicka
– Wykorzystanie nowoczesnych metod molekularnych do badania wpływu zmiany klimatu na różnorodność zooplanktonu w Arktyce Europejskiej [R4]
09.30-10.00 Dariusz Fey – Badania ichtioplanktonowe oraz analiza mikrostruktury otolitów larw ryb jako podstawa poznania mechanizmów rekrutacji [R5]
10.00-10.30Joanna Dudzińska-Nowak- Morfodynamika strefy brzegowej Południowego Bałtyku – procesy naturalne i oddziaływania antropogeniczne [R6]
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.20 Sesja plenarna (Sala prof. Demela, Prowadzący: Waldemar Walczowski)
Mirosław Darecki
– Badania procesów zachodzących w strefie przybrzeżnej z wykorzystaniem danych satelitarnych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej [R11]
11.20-11.40 Witold Cieślikiewicz – Charakterystyki probabilistyczne wiatru i falowania w Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem modelowania retrospektywnego dla lat 1958–2001 [R12]
11.40-12.00 Teresa Radziejewska – Bioróżnorodność bentosu Bałtyku – czy wiemy więcej po dekadzie od pierwszej oceny? [R13]
12.00-12.20 Marcin Wichorowski – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl – dostęp do zasobów danych instytucji naukowych [R14]
12.25-13.45 Lunch
13.45-14.00 Lunch Sesja Młodych Badaczy II (Sala Baltica, rozpoczęcie 13:45)
13.45-14.00 Patrycja Płońska - Akumulacja i translokacja mikro- i makroelementów w okrywach ciała oraz ciałku miękkim bentosu Szetlandów Południowych (Antarktyda) [R78]
Biologia morza III (Sala prof. Demela)
Prowadzący: Magdalena Podolska, Szymon Smoliński
Fizyka morza II (Sala prof. Siedleckiego)
Prowadzący: Jaromir Jakacki, Tomasz Zapadka
14.00-14.15 Beata Więcaszek- Wpływ długości babki krągłej Neogobius melanostomus (Pallas 1814) z różnych rejonów występowania na zmienność kształtu otolitów (sagitta) [R26]Sławomir B. Woźniak - Rzeczywiste właściwości optyczne zawiesin w południowym Bałtyku w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów cząstek; wieloskładnikowe parametryzacje właściwości optycznych [R54]Aleksandra Cichecka - Wpływ nowo powstałych rejonów peryglacjalnych na obieg rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Wyspa Króla Jerzego) [R79]
14.15-14.30 Dariusz Fey - Restytucja szczupaka w Zatoce Puckiej: możliwe strategie z uwzględnieniem podchowu narybku z dostosowaniem do zarybień wód słonawych [R27]Justyna Meler - Zmienność widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin w południowym obszarze Morza Bałtyckiego [R55]Mikołaj Mazurkiewicz - Wpływ naturalnych zaburzeń panujących w arktycznym fiordzie na faunę bentosową. Porównanie wyników badań morfologicznych i z wykorzystaniem metabarcodingu eDNA [R80]
14.30-14.45 Anna Wąs-Barcz - Relacje genetyczne między przybrzeżnymi populacjami szczupaka Esox lucius L. z obszaru południowego Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zatoki Gdańskiej [R28]Anna Bulczak - Turbulentne mieszanie w Rynnie Slupskiej na podstawie obserwacji mikrostruktury w 2019-2021 [R56]Kinga Wiśniewska - Sinice i mikroglony w powietrzu strefy brzegowej Bałtyku. [R81]
14.45-15.00 Maciej Janecki - Platforma Transferu Wiedzy FindFISH [R29]Aleksandra Dudkowska - Prądy rozrywające w strefie brzegowej południowego Bałtyku [R57]Aleksandra Zalewska - Analiza porównawcza dwóch bakteriofagów zakażających Pseudomonas aeruginosa ze ścieków komunalnych - analiza morfologiczna, genomowa oraz filogenetyczna [R82]
15.00-15.15 Dominik Marchowski- Przyłów ptaków morskich w Polskiej części Morza Bałtyckiego w latach 1970-2018 [R30]
Magdalena Pawlik - Walidacja metody pomiaru koncentracji ziaren pyłku sosny w środowisku morskim [R58]Marta Szczepanek - Utylizacja rzecznej materii organicznej przez morskie zbiorowiska bentosowe na przykładzie prodelty rzeki Wisły [R83]
15.15-15.30 Edwin Sieredziński - O pozycji systematycznej szczecioszczękich w obrębie kladu lofotrochorowców (Lophotrochozoa). [R31]Aleksandra Cupiał - Ekstremalne sztormy oraz trendy charakterystyk maksymalnych fal w Zatoce Gdańskiej w latach 1958–2001 [R59] Kinga Hoszek - Wpływ norfluoksetyny na metabolizm komórkowy małży z gatunku Mytilus trossulus [R84]
15.30-15.45 Przerwa kawowa Agata Bigaj - Wpływ warunków środowiskowych na strukturę wielkościową makrozoobentosu w rejonie ujścia Wisły [R85]
15.45-16.00 Przerwa kawowa
Biologia morza IV (Sala prof. Demela)
Prowadzący: Ryszard Kornijów, Barbara Urban-Malinga
Chemia morza II (Sala prof. Siedleckiego)
Prowadzący: Alicja Kosakowska, Marta Staniszewska
Geologia morza (Sala Baltica)
Prowadzący: Andrzej Osadczuk, Tycjan Wodzinowski
16.00-16.15 Katarzyna Piwosz – Jak złożone są pelagiczne mikrobiologiczne sieci pokarmowe? [R32]Katarzyna Jankowska - Obecność farmaceutyków i innych mikrozanieczyszczeń w wodach Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe). [R43]Małgorzata Witak- Postglacjalna ewolucja Zatoki Puckiej w świetle badań biostratygraficznych i sedymentologicznych [R60]
16.15-16.30 Anetta Ameryk - Bakterioplankton w wodach Zatoki Puckiej [R33]
Agata Zaborska - Wpływ topniejących lodowców na dostawę metali ciężkich do fiordów Zachodniego Spitsbergenu [R44]Tomasz Arkadiusz Łabuz - Długookresowe, stałe zmiany erozyjne polskiego wybrzeża wydmowego [R61]
16.30-16.45 Justyna Kobos - Wpływ zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim na jakość wód polskich kąpielisk nadmorskich [R34]Dominika Saniewska - Wpływ zagospodarowania zlewni na odpływ rtęci z gleby do wody rzecznej i morza [R45]Grzegorz Uścinowicz - Erozyjny "hot spot" na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego [R62]
16.45-17.00 Ewa Kotlarska - Charakterystyka szczepu Aeromonas media zawierającego integron klasy 3 [R35]Ilona Waszak - Zastosowanie biotestów w ocenie stanu środowiska południowego Bałtyku [R46]Tomasz Arkadiusz Łabuz - Duża erozja wydm nadmorskich polskiego wybrzeża w wyniku rozwoju wielu spiętrzeń sztormowych w okresie 2021/22 [R63]
17.00-17.15 Barbara Urban-Malinga - Wpływ mikroplastików na morskie organizmy bentosowe - eksperymenty laboratoryjne [R36]Barbara Lednicka - System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych - MPSS [R46]
17.30Wręczenie nagrody im. Prof. Janusza Pempkowiaka, Zamknięcie konferencji